PREMIEREN 21. Juni - 27. Juni 2018
   
   
  Le brio
  [Arthouse Piccadilly 1]
  [Arthouse Piccadilly 2]
  [Houdini 5]
  Looking for Oum Kulthum
  [Arthouse Movie 1]
  Ocean's Eight
  [Abaton 1]
  [Abaton a]
  [Arena Cinemas 12]
  [Arena Cinemas 2]
  [Arena Cinemas 3]
  [Capitol 1]
  [Corso 1]
  [Houdini 1]
  [Kosmos 1]
  [Kosmos 5]
  On Chesil Beach
  [Arthouse Alba]
  The King - Mit Elvis durch Amerika
  [Riffraff 1]
  [Riffraff 2]
  [Riffraff 4]
   
   
  VORPREMIEREN
  Ente gut! Mädchen allein zu Haus
  [Houdini 1 • Mi 14.00 D • 8/6]
  Je vais mieux
  [Arthouse Le Paris • 12.15 F/d • 12]
  Love, Simon
  [Arena Cinemas 6 • Mi 20.20 D • 6/10]
  Quand j’étais Cloclo
  [Riffraff 1 • So 21.00 I/d • 16]
   
   
  LUNCHKINO
  Je vais mieux
  [Arthouse Le Paris • 12.15 F/d • 12]